برنامه پزشکان زنان بیمارستان میلاد


دکترهای زنان بیمارستان میلاد

ایام هفته زنان و زايمان-طبقه4
شنبه
دكتر ابراهيمي(11-8)
دكتر عزيزخاني (12-9)
دكتر قاضي زاده(12-8)(يك هفته درميان)
دكتر رحيم زاده (12-9)(يك هفته درميان)
دكتربهين آئين (12-9)
دكتر اسلامي (12-9)
دكتررادمهر(18:30-14:30)
دكتر صديقي مقدم(18:30-14:30)
دكتر حدادي (16-14)
دكتر محمدي (17-14)
یک شنبه
دكتر فرج زاده(14-10)
دكتر سنگول(12-9)
دكترخاكبازان(12-9)
دكتر نخستين پناهي(12-9)
دكتر فتحي(12- 9)
دكتر فلاح پور(17-14)
دكتر آريانژاد (15-13)
دكتر عليزاده (18-15)
دكتر خياط زاده( 16:30-13)
دو شنبه
دكتر صدري (13-9)
دكتر مهيار(12-9)
دكتر  شاددل(13:30-8)
دكتربنائي(12-9:30)
دكتر دادخواه(14-9)
دكترهمايون فر (16-14)
دكتر گنجي قليچي (18-16)
دكتر آصفي (17-14)
دكتر شريعتي(17-14)
دكتر رضايي (17-14)
سه شنبه
دكتر عميد(11-8)
دكتر رحيمي(11-8) 
دكتراميري(12-8)
دكترفيض اله زاده(12-10)
دكتر نوري (11-9)
دكتر صابري (17-14)(يك هفته درميان)
دكتر عتيقه (17:30-14:30)
دكتر فلاح پور(15:30-13)
دكتر استوار(16-14)
چهارشنبه
دكتر زنجاني (12-8)
دكتر رحيم زاده (12 -8)
دكتر ملائي (12 -8)
دكتر حاجي خان ميرزايي(12-9 )
دكتر لاله ميرزايي (17:30-14:30)
دكترسبحاني(16-14)
دكتر مهرداد (16-14:45)(فلوشيپ)
دكتر فيروزي (15-13)
پنج شنبه
دكترلطفي(12-8)
دكترگروانچي(11:30-9:30)
دكتر  شاددل(12-8)
دكترسيف الاسلامي(12-9)
دكتر معصومي(18-14)
دكتر اميدي (18-15)

پذیرش دکتر زنان بیمارستان میلاد