برنامه پزشکان غدد و پوست و مو بیمارستان میلاد


دکترهای غدد بیمارستان میلاد

ایام هفته پوست و مو – طبقه 5 غدد –طبقه 5
شنبه
دكتر بخشي (11:30-7:30)
دكتر مينو (15:30-13:30)
دكتر كلانتري (14-12)
دكتر فتاحي (12-10)
دكترفتاحي(14:30-12 )
یک شنبه
دكترخسروجردي(10:30-9)
دكترشهامي (11-9:30)
دكتر نظري (12:30-10:30)

دكتر دليري (16-14:30)
دكتر مصطفايي(15-13)
دكتر دهناد(12-8 )
دكتر دهناد(14-12)
دكتررباني(17-12)
دو شنبه
دكتر خسروجردي(10:30-9 )
دكترشهامي(11-9:30 )
دكترگستري (12-10 )
دكترمحقق(13:30-12)
دكتر اشرافي (14:30-12)
دكتر مينو (14:30-12:30)
دكتر دهناد(12-8)
دكترفتاحي (14:30-12 )
دكتررباني(18-16)
سه شنبه
دكتر خامنه (11-9)
دكترمژدهي آذر(12-9:30)
دكتر خليل آذر (15-13)
دكترفتاحي(9:30-8)
دكتر دهناد(12-8)
دكتررباني(18-16)
دكتر دهناد(17-12)
چهار شنبه
دكترمژدهي آذر(13-10)
دكتر پاكدل (11-9)
دكتر اژدري(10-8:45)
دكتر شهامي(15:30-14)
دكتر كلانتري (16:30-14)
دكتر كريمي (10-8)
دكترفتاحي(14:30-12)
پنج شنبه
دكترمحقق(11-9)
دكتر فتح آبادي (9:30-8)
دكتررحمتي(14-12:30)
دكتر صرافي راد (16-14)
دكتر فتاحي (12-10)
دكتر فتاحي (14:30-12)


دکترهای پوست بیمارستان میلاد

کلمات کلیدی:

دکترهای پوست بیمارستان میلاد

دکترهای غدد بیمارسان میلاد

برنامه دکترهای پوست و موی بیمارستان میلاد