برنامه پزشکان ارتوپدی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد


برنامه پزشکان ارتوپدی بیمارستان میلاد


ایام هفته فوق تخصص ارتوپدي-طبقه4 ارتوپدي-طبقه4
شنبه
دكتر نبيوني (ستون فقرات10 -9)
دكترميعاد(مچ پا16-14)
دكتر كرمي (اطفال 17-15)
دكتر كوشان (شانه 15-13)
دكتر مهراد (10 -8)
دكتر قديري(11-9)
دكترمهرداد منصوري(11-8:30)
دكترسماورچي تهراني (10-8)
دكتر عبدهو (15:30-13:30)
دكترقاضي سعيدي(18-16) 
دكتر اسلامي(15-13)
دكتر شيرواني (17-14)
یک شنبه
دكترمدرس نژاد
(تومورهاي استخواني11:30-9:30) 
دكتر ميراحمدموسوي (دست15-13)
دكتر منصوري (12-9)
دكتر زرياب (11-9)
دكترفرهادي(12-9)
دكترابراهيم موسوي (17-14)
دكتر طاوسي (16-13)
دكتر اخترشناس (15-13)
دو شنبه
دكتر احدي(زانو14-11)
دكترخاكي نهاد(ستون فقرات 11-8:30)
دكتر شيرازي(اطفال10-8)
دكترخاكي نهاد(ستون فقرات 15-13)
دكتر موحدي يگانه(پا و مچ 15-13)
دكترسازگاري(زانو 15-13)
دكتر الماسي زاده (12-9)
دكتر مستحفظ (12-10)
دكتر اكابري (11-9)
دكتر سروش (16-14)
دكتر جلالي (15-12:30)
دكتر عزيزي (14-12)
دكتر خزايي (15-13)
سه شنبه
دكترفتاحي بافقي(دست12-10)
دكتر غزنوي (اطفال 11-9)
دكتر صفايي(ستون فقرات18-15)
دكتر ابراهيميان (زانو 16-14)
دكتر سري (شانه18-16)
دكتر منصوري (12-9)
دكترجعفري زاده(10-8)
دكتر شكرالهي زاده (15-12)
دكترمهرداد منصوري(16-14)
چهار شنبه
دكتر اصلاني (زانو و شانه 12-10)
دكتر مرادي(دست16-14:30)
دكتر طاهري اعظم(14-12)
دكتر ميراحمدموسوي (دست 15-13)
دكتر فياض (زانو 16-14)
دكترزمان محمدي(12-9)
دكتر پورآزادي (10-8)
دكتر ميروكيلي(13:30-8)
دكترقهرماني(18-16)
دكتر قنبري (18-16)
پنج شنبه
دكتر فرهود (دست12-10 )
دكترفاخري(ستون فقرات 12-8)
دكتر طاهري اعظم(هيپ 18-15)

دكتر شكرالهي زاده (12-8:30)
دكتر دادرس (10-7:30)
دكترطاهريان(10:30-8)
دكتر بيگ محمدي (10:30-9)
دكترزهرايي (14:30-13:30)
دكتر قنبري 
(16:30-14:30)(يك هفته در ميان)
دكتر طاووسي (14-12)
(يك هفته در ميان)کلمات کلیدی:

برنامه پزشکان ارتوپدی بیمارستان میلاد

پزشکان بیمارستان میلاد

برنامه پزشکان بیمارستان میلاد