برنامه پزشکان داخلی و جراحی مغز و اعصاب بیمارستان میلاد


دکترهای مغزواعصاب بیمارستان میلاد

ایام هفته داخلي مغز و اعصاب-طبقه6 جراحي مغز و اعصاب-طبقه6
شنبه
دكتر موسوي (11-9)
دكتر آرامي(16-14)
دكتر كروندي (12-9)
( اعصاب و روان)
دكتر محمدزاده
( اعصاب و روان)
 (14:30-12:30)
دكترعرب خردمند (12-10)
دكتر روشن(10:30-8:30)
دكتر نبيوني (13-10)
دكتر ازهري (18-15 )
دكترهمايون محمدي (16-14:30 )
دكتر نادري نيا(17-15)
یک شنبه
دكترزندي (12-10 )
دكتر منطقي (12-9)

دكتر منصوري (18-16)
دكترصابري(18-16 )
دكترمحمدزاده(14:30-12:30)
( اعصاب و روان)
دكتر آريان (12-9:30)
دكتر پيروزبخت (12-10)
دكتر خراسانيان (12-10)
دكترصفريان(18-16 )
دكتر نعيم (18-16)
دكترسلطاني (17-15)
دو شنبه
دكتر كريمي(11-10)
(فوق تخصصي)
دكتر زارعي (12-9)
دكترتيرداد(17-13 )
دكتر صالحي(12-10)
( اعصاب و روان)
دكترجهانباني(16:30-14:30)
( اعصاب و روان)
دكتر روشن(10:30-8:30)
دكتر ارجمند تيموري(12-10:30)
دكتر خراسانيان (10-8)

دكتر بهرامي (18-15)
دكتر مرادي (16-14)

سه شنبه
دكترشهيدي(10:30-8:30)
دكتر كريمي(12-10)
دكتر آرامي (16-14)
دكتر ذوالفقاري (16:30-15:30)
( اعصاب و روان)
دكترهمايون محمدي(12-10)
دكتررئيسي(11:30-9:30)
دكترذبيحي(17-30/14 )
دكتررئيسي(15-13)
دكتر شيراني (15-13)
چهار شنبه
دكتر زندي  (12-9:30)
دكتر زارعي (16-14)
دكتر محمدزاده (11:30-9)
( اعصاب و روان)
دكتر كهفي (17:30-15:30)
( اعصاب و روان)
دكترعلياري(10-8)
دكتر غفوري(11-9)
دكتر خاني (17:30-14:30)
 دكتر آريان (18-15)
دكتر شرافت كاظم زاده (17-13)
پنج شنبه
دكتر معروفي(12-9 )
دكتر موسوي (16-14)
دكترتيرداد(17-13 )
دكتر بدر(12:30-10:30)
( اعصاب و روان)
دكتر مولوي(12-10)
دكتر شيرواني (11-9)
(بجز پنجشنبه آخر ماه)
دكتر شيخ مظفر (12-10)
دكتر حسن رضا محمدي(12-10)
دكتر مرادي (16-14)
دكتر سلطاني (18-14:30 )


مغزواعصاب بیمارستان میلاد

کلمات کلیدی:

درمانگاه داخلی مغزواعصاب بیمارستان میلاد

درمانگاه جراحی مغزواعصاب بیمارستان میلاد

پزشکان مغزواعصاب بیمارستان میلاد تهران