برنامه پزشکان خون و سرطان شناسی بیمارستان میلاد


دکترهای خون بیمارستان میلاد

ایام هفته خون و سرطان بالغين-طبقه5 راديوتراپي -طبقه5
شنبه
دكترفخرزادگان(11-8:30)
دكتر مشهديان (16-14)
دكتر يحيي زاده(11:30-10:30)
یک شنبه
دكترفخرزادگان(11-8:30)
دكتر سليمان زاده(12-10)
دكتر رضواني (18-16)
ندارد
دو شنبه
دكتر وفايي زاده (16-14)
دكتر يحيي زاده(11:30-10:30)
سه شنبه
دكترفخرزادگان(11-8:30)
دكتر مشهديان  (12-10)
دكتر سليمان زاده(16-14)
دكتريحيي زاده(11:30-10:30 )
چهار شنبه
دكتر جلاليان (15-12)
دكتر يحيي زاده(11:30-10:30)
پنج شنبه
دكترفخرزادگان(11-8:30)
دكتر سليمان زاده(16-14)
ندارد

پزشکان خون میلاد

کلمات کلیدی:

پزشکان سرطان شناسی بیمارستان میلاد

دکترهای خون بیمارستان میلاد

پزشکان سرطان شناسی میلاد