برنامه پزشکان گوارش و نفرولوژی بیمارستان میلاد


لیست دکترهای گوارش بیمارستان میلاد

ایام هفته گوارش-طبقه5 نفرولوژي-طبقه5
شنبه
دكتر زجاجي (16-14)
دكتر محمدزاده (16:30-14:30)
دكتر حيدر نژاديان (12-8)
دكتر براتي (16-14)
یک شنبه
دكترصدر(12-10)
 دكترمحمدزاده(16-14)
دكترمحمودرضاهاشمي(15-13)
دكترحسيني جدا (16-14)
دكتر كريمي (15:30-12:30)
دو شنبه
دكتر محمدزاده(كبد)(12 -10)

دكتر مخلصي (15-13)

دكترصادقي زاده(9:30-7:30)
دكتر باقري (18:30-13)
سه شنبه
دكترصدر(12-10)
دكترنجاتي (16-14:30)
دكترحسيني جدا(16-14)
دكتر كريمي (10:30-8:30)
دكتر باقري (18:30-15:30)
چهار شنبه
دكترصدر(12-10)
دكتر فلاح (18:30-14:30)
دكتر حيدر نژاديان (12-8)
دكتر كريمي (15-13)
پنج شنبه
دكتر حسيني جدا (11-9)
دكتر صابري فيروزي (12-10)
دكترنجاتي(16-14:30)
دكترمحمودرضاهاشمي(14-12)
 دكتر مخلصي (15-13)
ندارد

برنامه کامل دکترهای گوارش بیمارستان میلاد

کلمات کلیدی:

لیست کامل برنامه پزشکان گوارش بیمارستان میلاد

برنامه پزشکان گوارش بیمارستان میلاد

برنامه دکترهای نفرولوژی بیمارستان میلاد