برنامه پزشکان قلب و بیهوشی بیمارستان میلاد


برنامه پزشکان قلب و عروق بیمارستان میلاد

ایام هفته بيهوشي-طبقه5 قلب وعروق-طبقه5
شنبه
دكترآذريان (12-8)
دكتر عباديان(12-8)
دكتر عباديان (17-13)
دكترمرداني (17-13)
دكتر مهدي زاده (11 -7 )
دكتر كاظميان (12 -10)
دكتر پورزاهد (13-8)
دكتر اصغرزاده (11-8)
دكتر منافي (12-10)
دكترشهرياري(16-14)
دكترحاتمي زاده(16-14)
دكترذبيحي فرد(17-14)
دكتر سروي (17-15)
دكترهاشمي(14-12 )
یک شنبه
دكترخاتمي(12-8)
دكترباغي(12-8)
دكتر مرداني (17-13)
دكتراجاقي(17-13)
دكترمنشي زاده(11-7)
دكتر اشعري (11-8)
دكتر كاظميان (12-10)
دكتر حاتمي زاده (12-10:30) 
دكتر قاسمي حسيني(12-8)
دكتر اشتري (10-8)
دكتر فخرالديني (10-8)
دكتر يارمحمدي (16-14 )
دكتر حلواچي (16-13:30 )
دكتر غريبي (15-13)
دكتر شهرياري (15-13)
دكتر اسمعيلي (14:30-12:30)
دكتر لروند (16-14)
دكتر پورزاهد(14:30-12:30)
دو شنبه
دكترخاتمي (12-8)
دكترباغي(12-8)
دكترمرداني(17-13)
دكتراجاقي(17-13)
دكتر اشتري(11 -8:30)
دكترسلحشورفرد(12-8:30)
دكتر اشعري (11-8)
دكتر كلاهچي (11-9)
دكتراسمعيلي(12-10)
دكتر شهرياري (12-9)
دكتر ذبيحي فرد(10-9)
دكترمهتاب(14 -12)
دكترمحجوب (16:30-14:30)
دكترحكيمي(14:30-12:30)
دكتر اشعري (14-12)
دكتر مهديزاده (17:30-14)
دكتر عظيمي (16-14)
دكتر سروي (17:30-15:30)
سه شنبه
دكترشيراوند (12-8)
دكتراجاقي(12-8)
دكترمرداني (17-13)
دكتراجاقي(17-13)
دكترسلحشور فرد(12-8:30)
دكتر حاتمي زاده( 12-10:30)
دكتر حكيمي(11 -9)
دكتر غديرپور (10-8)
دكتر اسمعيلي (11-8)
دكتر يارمحمدي (16-14)
دكترذبيحي فرد(16-14)
دكتر منافي (15-13)
دكتر اصغرزاده (16-14)
دكتر عظيمي (16-14)
چهار شنبه
دكترباغي(12-8)
دكتر آذريان (12-8)
دكتر داوري (12-8)
دكتر اجاقي(17-13)
دكترآذريان (17-13)
دكتر غريبي (10 -8)
دكترسليمانپور(10:30-8)
دكتر سروي (10-8)
دكتر فخرالديني (10:30-8:30)
دكتر انوشه (12-9)
دكتر حكيمي (14:30-12:30)
دكترمحجوب(17-15)
دكنر منافي (15-13)
دكتر عظيمي (16-14)
دكتر بيات (14-12)
دكترهاشمي(16-14 )
پنج شنبه
دكترخاتمي(12-8)   
دكترآذريان (12-8)
دكترخاتمي(17-13)
دكترسلحشورفرد(12-8:30)
دكتر كلاهچي (11-9)
دكتر معصومي (15-9) 
دكتر قاسمي حسيني(12-8)
دكتر غديرپور (11-9)
دكتر انوشه (12-10:30)
دكتر زنگنه (16:30-14:30)
دكتر اصغرزاده(16-14)
دكتر بيات (16-12)
دكتر گيوه چيان (10-8)
دكتر حسين نژاد (12-10)

برنامه پزشکان بیهوشی بیمارستان میلاد

کلمات کلیدی:

برنامه دکترهای بیهوشی بیمارستان میلاد

برنامه پزشکان قلب و عروق بیمارستان میلاد

برنامه پزشکان بیهوشی بیمارستان میلاد