برنامه پزشکان داخلی عفونی بیمارستان میلاد تهران


دکترهای داخلی میلاد

ایام هفته داخلي-عفوني-ساعت12-7 داخلي-عفوني– ساعت 17-12
شنبه
دكتر ميردامادي (12-7)
دكترنجاتي (12-7)
دكتركعبه منور (12-7)
دكتر بهادري(12-7)
دكتر محمدي (12-7)
دكتر رضائيان (12-7)
دكتر كرمي (12-7)
دكتر هاشمي نسب(17-14)
دكتر اطيابي(17-12)
دكترطبي(17-12)
دكتر كعبه منور (17-12)
دكتر شعيبي(17-12)
دكتر صابر (17-14)
دكتر بهادري (17-12)
یک شنبه
دكتر شعيبي (12-7)
دكترغفاريان  (12-7)
دكترياسايي(12-7)
دكتر محمدي(12-7)
دكتر قرباني مقدم(12-7)
دكتر طبي (12-7)
دكتر فدايي (12-7)
دكتر بهادري (17-12)
دكتر غفاريان (17-12)
دكتر شيخ (17-12)
دكتر دارايي (17-12)
دكترمعززي(16-12)
دكتر مغانلو (17-12)
دكتر ياسايي (17-14)
دو شنبه
‌دكتر كبيري (12-7)
دكتر نجاتي (12-7)
دكتر قرباني مقدم(12-7)
دكترمحمدي(12-7)
دكترميردامادي (12-7)
دكتر كاريان (12-7)
دكتر كعبه منور (12-7)
دكتركعبه منور(17-12)
دكتر آقاجانپور(16-12)
دكتركاريان(17-12)
دكترمغانلو(17-14)
دكترشعيبي(17-12)
دكتر اطيابي (17-12)
دكتر هاشمي نسب (17-14)
سه شنبه
دكتر ياسايي (12-7)
دكتر فدايي (12-7)
دكترميردامادي (12-7)
دكتر قرباني مقدم(12-8)
دكتر محمدي(12-7)
دكتر نجاتي (12-7)
دكتر صمدي (12-7)
دكتر تاج گردون(17-12)
دكترياسايي(17-12)
دكترشيخ (17-12)
دكترهاشمي نسب(17-14)
دكتر معززي (17-14)
دكتر محمدي (17 -12)
دكتر صابر (17-14)
چهار شنبه
دكتر صمدي (12-7)
دكترنجاتي(12-7)
دكتر بهادري (12-7)
دكتر قرباني مقدم(12-7)
دكتر كعبه منور(12-7)
دكتر محمدي (12-7)
دكتر مغانلو (12-7)
دكتر كرمي (17-12)
دكتر شعيبي (17-12)
دكتركاريان(17-12)
دكترآقاكوچك(16-12)
دكتر آقاجان پور (17-13:30)
دكتر مغانلو (17-14)
دكتر تاج گردون(17-12)
پنج شنبه
دكتر معززي(12-8)
دكتر كبيري (12-7)
دكتر ميردامادي (12-7)
 دكتر مغانلو (12-7)
دكتردانش (12-7)
دكتر صابر (12-7)
دكتر اطيابي(12-7)
دكتر طبي (17-12)
دكتر معززي(17-12)
دكتر آقاكوچك(16-12)
دكتر دانش(17-12)
دكتر شعيبي(17-12)
دكتر ياسايي (17-12)
دكتر بهادري (17-12)

ایام هفته داخلي – عفوني طبقه 5
شنبه
دكتر كبيري (12-7)
 دكتر فدايي(12-7)
دكتر نوروزي(17-15)
دكتر اقاكوچك (17-14)
یک شنبه
دكترصمدي  (12-7)

دكتر كبيري(17-13:30)
دكتر نوروزي(17-15)
دو شنبه
دكتر رضائيان (12-7)
دكتر دارايي (17-15:30)
دكتر معماريان(17:30-14:30)
سه شنبه
دكتر آقاكوچك(12-7)
دكتر پرما(12-7)
دكتر نوروزي(17-15)
دكتر غفاريان (17-13)
چهار شنبه
دكتر كاريان (12-7)
 دكتر آقاكوچك(12-7)
دكتر مجيدپور(17-12)
دكتر معماريان(17:30-14:30)
پنج شنبه
دكتر هاشمي نسب(12-7)
دكتررضائيان(12-7)
دكتر كاريان (15:30-13:30)


دکترهای داخلی بیمارستان میلاد

کلمات کلیدی:

دکترهای عفونی بیمارستان میلاد

برنامه پزشکان داخلی میلاد