برنامه چشم پزشکی بیمارستان میلاد


برنامه چشم پزشکی بیمارستان میلاد

ایام هفته فوق تخصص چشم پزشكي-طبقه7 چشم پزشكي-طبقه7
شنبه
دكتر بوربور(مجاري اشكي11-7)
دكتر يادگاري (گلوكوم10-8)
دكترآرامش(گلوكوم 16:30-14:30)
دكتر قائم پناه (قرنيه16-14)
دكتر اديبي (12-9)
دكتر احيايي (11-9)
دكترحسيني(16-14)
دكترعابدي(16-14)
یک شنبه
دكتر چيني چيان (استرابيسم 12-9)
دكترآرامش (گلوكوم 11-9)
 
دكتر جواديان (شبكيه 17-14:30)
دكتررحيمي(اكولوپلاستي)(16:30-14:30)
دكتر سعدآبادي(شبكيه)(16-14 )
دكترحسيني(11:30-9)
دكترميرمحمدصادقي (12-9)
دكترعابدي(17-14:30)

دو شنبه
دكتر سلاح ورزي (قرنيه 12 -8)
دكتركمالي(استرابيسم 12-9)
دكترقائم پناه (قرنيه 16-14)
دكتر خدامي(شبكيه16-13:30)
دكتر افخمي (13-10)
دكتر پورمازار (11-9)
دكترعابدي(17-14:30)
دكترحسيني(16-14)
سه شنبه
دكتر نقيب (شبكيه12-10)
دكترملازاده(استرابيسم 15-13)
دكتررحمتي(قرنيه 15:30-13)
دكتر مهديه (13:30-8:30)
دكترملك مدني(12 -10)
دكتر حسيني (11-9)
دكتر عابدي (17-14:30)
چهار شنبه
دكتر نيكخو (قرنيه 12-8:30)
دكتر رباني خواه (شبكيه 11-9:30)
دكتر قائم پناه (قرنيه16-14)
دكتر جمشيدي (قرنيه 16:30-14:30)
دكتر خدامي(شبكيه16-13:30)
دكتر عابدي (11-9)
دكترميرمحمدصادقي (12-9)
دكتر اديبي (16-13)

پنج شنبه
دكتر فدائي (شبكيه 13-8:30)
دكتر غفوري (شبكيه 13:30-9)
دكتر رحمتي(قرنيه 17:30-14:30)
(هفته1،3)
دكترسليماني(قرنيه17-15)(هفته2و4)

دكتر علوي(12-9)
دكتر كاشاني پور(17 -14)
دكتر علوي(16-13)


دکترهای چشم بیمارستان میلاد

کلمات کلیدی:

پزشکان میلاد

دکترهای چشم پزشکی میلاد

پزشکان چشم میلاد