برنامه پزشکان گوش و حلق و بینی بیمارستان میلاد تهران:


برنامه پزشکان گوش و حلق و بینی بیمارستان میلاد تهران

ایام هفته گوش و حلق و بيني- طبقه6 كلينيك درد-طبقه6
شنبه
دكتر دلاور (12-9)
دكتر كيواني (11-8)
دكتر جزايري (16-14)
دكترذوالفقاري (16-14)

دكتر قرائي (12-10)
دكتر اجاقي (10-8)
یک شنبه
دكتر شارقي (12-10)
دكتر توكلي (14-10)
دكتر جعفري (16-14)
دكتر مكارم (15-13)
دكتر فصيحي (12-10)


دكتر فصيحي (18-14)

دو شنبه
دكتر امان ا... صفوي (12-8)
دكتر صابرزاده(10-8)
دكتر فلاح (16-14)
دكتر سليمان پور (16-14)

دكتر باقرزادي (14:30-13)
سه شنبه
دكتر شارقي (12-10)
دكتر موحدي (12:30-11)
دكترعلي صفوي(16-14)
دكتر صدرحسيني(16-14)
دكتر قرائي (12-10)
چهار شنبه
دكتر سليمان پور(12-10:30) 
دكتر جزايري (12-9)
دكتر خداكرمي (18-16)
دكترفلاح تفتي (15:30-13:30)
دكتر نظافتي(10:30-8:30)
پنج شنبه
دكتر توكلي(14-10)
دكتر براتي (12:30-9)
دكترفلاح تفتي(17-14)
دكترطلايي(16-14)
دكتر قره داقي(12-8 )
دكتر باقرزادي (14:30-13)
کلمات کلیدی:

برنامه پزشکان گوش و حلق و بینی بیمارستان میلاد

برنامه پزشکان کلینیک درد بیمارستان میلاد