تلفن نوبت دهی بیمارستان میلاد تهران

تلفن بیمارستان میلاد تهران

توضیحات: پیش شماره تمامی تماس های بیمارستان میلاد 8203میباشد.شماره تماس بخش های بستری اورژانس بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
بخش اورژاس A 2655-2648 اورژانس B 2857-2858
بخش اوژانس C 2658-2649 ICU داخلي 2902-2905


شماره تماس درمانگاه های اوژانس بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
جراحي 2872 نوار قلب جنين 2881
داخلي 2840 نوار قلب 2865
قلب 2866 سونوگرافي 2845-2846
ارتوپدي 2641-2642 راديولوژي 2838
زنان 2890 آمبولانس 2652
اطفال 2880-2884 آزمايشگاه 2837-2836


شماره تماس کلیه واحدهای تصویربرداری بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
راديولوژي 2275-2276 تراكم استخوان 2279
سي تي اسكن 2265-2264 سونوگرافي 2274
MRI A 2278-2282 پاسخگوئي 2276
MRI B 2385-2384 OPG 2259
نمونه برداري 2392 سونوگرافي داپلر 2297


شماره تماس بخش آنژیوگرافی بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
پذيرش 2335 الكتروفيزيولوژي 2398
اتاق عمل 2331 ريكاوري كت لب 2325
بخش آنژيوگرافي مردان 2339 بخش آنژيوگرافي زنان 2334-2322
شوراي آنژيو 2338-2337


شماره تماس بخش فیزیوتراپی بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
پذيرش 2198-2199 سالن درمان 2204


شماره تماس بخش فیزیولوژی بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
اتاق اكو 2180-2182 اكومري 2183
پذيرش اكو 2185 تست ورزش 2181


شماره تماس پزشکی هسته ای بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
پذيرش 2190-2195-2192


شماره تماس آزمایشگاه بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
پذيرش سرپايي 2106 جوابدهي آمايشگاه 2157
پذيرش پاتولوژي 2102 اتاق پزشكان 2163
پذيرش بستري 2112 نمونه گيري 2113