شرایط و مدارک مورد نیاز جهت پذیرش بیماران در بیمارستان میلاد تهرانبرگه راهنمائي بيماران پذيرش بستري

• شناسنامه و كارت ملي خود را به همراه داشته باشيد.

تاریخچه بیمارستان میلاد تهران

• دفترچه بيمه بايد داراي عكس جديد و اعتبار و همچنين برگ كافي باشد.دفترچه درماني اطفال بالاي 2 سال حتماً بايد عكسدار باشد.

• اگر تمايل داريد از دفترچه بيمه درماني خود استفاده نمائيد بايد دستور بستري توسط پزشك معالج در آن نوشته شده باشد.

• تهيه فتوكپي از صفحه اول دفترچه درماني و دستور بستري پزشك (در دفترچه بيمه) بطوريكه تاريخ اعتبار آن خوانا باشد.

• به همراه داشتن آزمايشات و مشاوره هاي مربوطه جهت انجام عمل جراحي الزاميست.

• اگر داراي بيمه تكميلي طرف قرارداد بيمارستان ميلاد ميباشيد جهت استفاده از مزاياي آن ارائه معرفي نامه از بيمه مربوطه ضروري ميباشد.

• ارائه گواهي اشتغال به تحصيل جهت پسران بالاي 22 سال تحت تكفل والدين

• ارائه اصل شناسنامه و فتوكپي كليه صفحات آن براي دختران بالاي 18 سال تحت تفكل والدين

• جهت بستري افراد كمتر از 18 سال حضور پدر يا قيم قانوني هنگام پذيرش با كارت شناسائي معتبر الزامي است.

• جهت انجام اعمال(ماستكتومي-توبكتومي-وازكتومي-هيستركتومي-كورتاژ و سزارين) حضور همسر يا قيم قانوني بيمار با شناسنامه الزامي است.

• مشاوره بيهوشي و در صورت لزوم مشاوره هاي ....


در صورت عدم رعايت هر يك از موارد فوق از پذيرش بيمار در اين مركز بيمارستان ميلاد معذور ميباشند.آمادگي جهت انجام خدمات نمونه برداري ، بيوپسي

1. فتوكپي صفحه اول دفترچه بيمه (اعتبار) و درخواست پزشك معالج

آمادگی خدمات جهت انجام خدمات تصویربرداری | سونوگرافی | MRI با تزریق

2. آزمايش PT-PTT

3. مشاوره بيهوشي

4. همراه داشتن بيمار

5. ارائه اصل شناسنامه و فتوكپي كليه صفحات آن براي دختران بالاي 18 سال تحت تفكل والدين

6. ارائه گواهي اشتغال به تحصيل جهت پسران بالاي 22 سال تحت تكفل والدين
آمادگي جهت انجام خدمات سونوگرافي

1- سونوگرافي از شكم(شامل كبد،كيسه صفرا، طحال،پانكراس، كليه ها) نياز به ناشتايي حداقل 8 ساعت ميباشد.

2- سونوگرافي لگن (شامل مثانه،پروستات، رحم و ضمائم، آپانديس و حاملگي زير سه ماه) بايد مثانه بيمار با نوشيدن مايعات غيرگازدار مثل آب و چاي پر شود.

3- ترانس واژينال و ترانس ركتال به همراه داشتن دو عدد كاور سونوگرافي

4- سونوگرافي پستان بالاي 40 سال به همراه داشتن ماموگرافي حداكثر 12 ماه گذشته

5- سونوگرافي داپلر عروق اندامها نياز به آمادگي خاصي ندارد.

6- سونوگرافي داپلر كليه ها و عروق مزانتر استفاده از 40 گرم روغن كرچك و حداقل 8 ساعت ناشتاييآمادگي جهت انجام خدمات MRI

1- در مواردي كه درخواست پزشك با تزريق باشد بايد بيمار حداقل 6 ساعت ناشتا بوده و همراه داشتن آزمايش كراتين نرمال (مخصوصاً افراد بالاي 55 سال يا بيماري مشكل كليه داشته باشد) الزامي است .

آمادگی سونوگرافی

2- فتوكپي از صفحه اول دفترچه بيمه (اعتبار)

3- در موارد غير تزريقي نياز با ناشتايي و آزمايش نيست.

4- تهيه نمودن يك دست لباس فاقد فلز (گان)

5- انجام خدمات MRCP نياز به حداقل 8 ساعت ناشتايي ميباشد.

6- به همراه آوردن فتوكپي تمامي مدارك قبل(سونو-سي تي-راديولوژي-MRI)

7- انجام ندادن MRI همان ناحيه قبل از 6 ماه اخير
آمادگي جهت انجام خدمات CT

1- در مواردي كه درخواست پزشك با تزريق باشد بايد بيمار حداقل 6 ساعت ناشتا بوده و همراه داشتن آزمايش كراتين نرمال(حداكثر تا قبل از دو روز انجام خدمات) الزامي است .

2- فتوكپي از صفحه اول دفترچه بيمه (اعتبار)

3- به همراه آوردن فتوكپي تمامي مدارك قبل(سونو-سي تي-راديولوژي-MRI)

4- انجام ندادن CT-scan همان ناحيه قبل از 6 ماه اخيرآمادگي جهت انجام خدمات ماموگرافي

1- تهيه نيپل ماركت

2- فتوكپي از صفحه اول دفترچه بيمه (اعتبار)

3- انجام خدمات معمولاً بالاي 40 سال صورت ميگيرد غيراز اينكه زير 40 سال با دستور كتبي پزشك معالج صورت گيرد.آمادگي جهت انجام خدمات راديولوژي رنگي

آمادگي جهت انجام خدمات راديولوژي رنگي

1- فتوكپي از صفحه اول دفترچه

2- ناشتايي حداقل 8 ساعت كامل

3- استفاده از روغن كرچك حداقل 8 ساعت قبل

4- به همراه داشتن آزمايش كراتين جهت انجام IVPآمادگي جهت انجام خدمات تراكم استخوان

1. فتوكپي صفحه اول دفترچه بيمه (اعتبار)

2. فتوكپي از سوابق پزشكي قبلي

3. وجود يك نفر همراه براي بيماران مسن و كم سواد

4. انجام ندادن MRI با تزريق يك هفته قبل از سنجش تراكم استخوان

5. عدم از استفاده از داروهاي حاجب(IVP – آنژيوگرافي-باريم انما و ..) در طول 2 هفته قبل از مراجعه

6. عدم استفاده از هرگونه كلسيم از قبيل مواد لبني-قرص هاي كلسيم-قرص جوشان و ...

7. تهيه يك دست لباس فاقد فلز(گان)

8. عدم استفاده از داروهاي ويتامينه و استروئيدي و مواد معدنيآمادگي جهت انجام خدمات آنژيوگرافي

1. دفترچه بيمه بيمار كه داراي حداقل سه برگ كافي و اعتبار داشته باشد.

2. اصل شناسنامه و كارت ملي

3. ارائه گواهي اشتغال به تحصيل براي پسران بالاي 22 سال تحت تكفل والدين

4. اصل شناسنامه وكپي تمام صفحات آن براي دختران بالاي 18 سال تحت تكفل والد ين الزامي است.

5. كپي صفحه اول دفترچه اعتبار (عكس دار بودن دفترچه بيمه هاي بالاي 2 سال)

6. يك نفر از بستگان درجه اول را همراه داشته باشيد.

7. كپي از آزمايشات خود (شامل BUN-CR-CBC-HIV-HCV-HBS)

8. بررسي حساسيت داروئي و مواد غذايي

9. حداقل 4 ساعت ناشتايي قبل از آنژيوگرافي

10. عدم استفاده از داروهايي از قبيل انسولين،هپارين،گلي بن گلاميد،متفورمين ، وارفارين و.... (داروهاي فشار خون ميتوانيد مصرف نمائيد)آمادگي جهت انجام خدمات آزمايش خون

1. انجام آزمايش كلي براي چكاب نياز به ناشتايي حداقل 8 ساعت دارد.(شامل قند و چربي و ...)

2. آزمايش اسپرم حداقل 3 روز نزديكي نداشته باشد.

3. آزمايش پرولاكتين و هورموني زنان حداقل 8 ساعت ناشتا باشد.

4. غربالگي حاملگي آمادگي خاصي ندارد.(به همراه داشتن آخرين سونوگرافي انجام شده)

5. ايمني بدن ، تشخيص سرطان آمادگي خاصي ندارد.